Spring til indhold

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem bestilleren og Basis-Tryk & Skilte i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom mellem parterne.

§ 1 Tilbud og aftale

Pkt. 1.1 Tilbud er bindende for Basis-Tryk & Skilte i 30 dage fra tilbuddets dato at regne.

Pkt. 1.2 Aftale er indgået, når bestillerens accept er modtaget af Basis-Tryk & Skilte.

Pkt. 1.3 Har bestilleren anmodet Basis-Tryk & Skilte om at udarbejde konceptudvikling, kreativeoplæg, originalmateriale m.m., er Basis-Tryk & Skilte berettiget til at få dette arbejde betalt.

Pkt. 1.4 Tilbuddet er betinget af, at:

  • Materiale og processer kan bearbejdes maskinelt som forudsat i tilbuddet.
  • Bestilleren ikke forlanger arbejdet udført i delleverancer i stedet for én samlet leverance som anført i tilbuddet.
  • Det af bestilleren fremsendte materiale svarer til Basis-Tryk & Skilte afgivne tilbud.

§ 2 Pris

Pkt. 2.1 Alle priser er ekskl. moms og levering.

Pkt. 2.2 Såfremt der i tiden frem til leverancens gennemførelse er indtrådt stigninger i lønninger, materialepriser, offentlige afgifter eller i øvrige omkostninger, er Basis-Tryk & Skilte berettiget til at regulere prisen med sådanne dokumenterede stigninger.

Pkt. 2.3 Såfremt der i tiden frem til leverancens gennemførelse er indtrådt fald i lønninger, materialepriser, offentlige afgifter eller i øvrige omkostninger, er bestilleren berettiget til at kræve prisen reguleret med sådanne dokumenterede fald.

Pkt. 2.4 Priser i fremmed valuta er baseret på den på tilbuds- eller ordrebekræftelsesdatoen gældende valutakurs i danske kroner. Basis-Tryk & Skilte forbeholder sig ret til ved kursændringer før betaling at ændre prisen tilsvarende.

Pkt. 2.5 Ud over den tilbudte eller aftalte pris er Basis-Tryk & Skilte berettiget til at kræve betaling for:

• Ekstraarbejde som følge af at det grundmateriale, bestilleren har givet Basis-Tryk & Skilte, viser sig at være ufuldstændigt, uegnet eller mangelfuldt.

• Ekstraarbejde som følge af at bestilleren rekvirerer rettelser eller ændringer i det leverede materiale, efter at arbejdet er påbegyndt.

• Ekstraarbejde som følge af at bestilleren foretager flere korrekturer end aftalt i tilbuddet.

• Overarbejde og andre foranstaltninger som aftales med bestilleren efter aftalens indgåelse.

• Opbevaring, udlevering, håndtering og forsendelse af bestillerens digitale eller analoge materiale og værktøj efter levering har fundet sted.

• Ekstraarbejde som følge af at aftalen ikke kan gennemføres i en kontinuerlig produktion grundet bestillerens forhold.

Tillægsbetingelser for bogbinderiarbejde:

Pkt. 2.6 Priser er beregnet på grundlag af modtagelse af papir i vinkelskåret, opstødt tilstand med tydelig angivelse af anlæg og med ubeskadigede kanter. For ark, som klæber sammen, beregnes ekstra.

Pkt. 2.7 Eventuelle fejl i de trykte oplag, der forårsager produktionsstop hos Basis-Tryk & Skilte, berettiger Basis-Tryk & Skilte til betaling for den tabte produktionstid og andet tab.

§ 3 Levering

Pkt. 3.1 Levering finder sted på det tidspunkt, der er aftalt med bestilleren, dog med forbehold for forsinkelser eller forhindringer, der skyldes:

– Bestillerens handling eller undladelse

– Fejl eller beskadigelse af produktionsudstyr, der bevisligt har forårsaget forsinkelse eller beskadiget produktionen

– I tilfælde af arbejdskonflikter af enhver art

– I øvrigt enhver omstændighed som leverandøren ikke er herre over, såsom brand, vandskader, naturkatastrofer, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, opspor, uroligheder, valutarestriktioner, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner på drivkraft, eksport- og importforbud og anden lignende force majeure-situation.

Pkt. 3.2 Ved disse forsinkelser har leverandøren ret til en forlængelse af leveringstiden eller til at hæve aftalen.

Pkt. 3.3 Hvis en begivenhed som ovenstående bevirker, at opfyldelse af Basis-Tryk & Skiltes leveringsforpligtelser fordyres, er leverandøren forpligtet til at opfylde leveringsforpligtelserne, såfremt bestilleren erklærer at ville betale den af Basis-Tryk & Skilte beregnede merpris.

Pkt. 3.4 Såfremt der ikke er aftalt noget tidspunkt for levering, bestemmer Basis-Tryk & Skilte leveringstidspunktet.

§ 4 Betaling

Pkt. 4.1 Betaling sker enten på den dato, der på tilbud, ordrebekræftelse eller faktura angives som sidste rettidige betalingsdag ellers kontant ved levering.

Pkt. 4.2 Der påløber rente fra forfaldsdagen med Basis-Tryk & Skilte til enhver tid gældende rente.

Pkt. 4.3 På Basis-Tryk & Skiltes anmodning er bestilleren til enhver tid pligtig at stille bankgaranti til sikkerhed for betaling.

Pkt. 4.4 Fremsættes anmodningen efter aftalens indgåelse, er Basis-Tryk & Skilte forpligtet til at friholde bestilleren for enhver udgift forbundet hermed.

§ 5 Ejendomsret, ophavsret m.v.

Pkt. 5.1 Ophavsretten til de af Basis-Tryk & Skilte udviklede forarbejder og koncepter, kreative oplæg, originalmateriale m.m. tilhører Basis-Tryk & Skilte og må ikke uden Basis-Tryk & Skiltes godkendelse overlades til tredjemand.

Pkt. 5.2 Hvad Basis-Tryk & Skilte har tilvejebragt eller ladet tilvejebringe af forarbejder, mellemprodukter, materialer, værktøjer m.m. til brug for leverancen er l Basis-Tryk & Skiltes ejendom. Dette gælder, uanset om det tilvejebragte er særskilt faktureret.

Pkt. 5.3 Det i pkt. 5. 2. omhandlede må alene anvendes til arbejder for bestilleren og opbevares kun efter særskilt aftale herom.

§ 6 Forsinkelse

Pkt. 6.1 Indtræder forsinkelse, er bestilleren med det af pkt. 3.1. følgende forbehold kun berettiget til at hæve aftalen, såfremt han samtidig med aftalens indgåelse har præciseret betydningen af, at levering sker til nøjagtig bestemt tid.

§ 7 Mangler

Pkt. 7.1 Basis-Tryk & Skilte har intet ansvar for fejl, som bestilleren ikke skriftligt har rettet i korrektur, herunder print, digitale informationer, prøvetryk og lignende.

Pkt. 7.2 Bestilleren er ikke berettiget til prisafslag eller til at nægte at modtage det bestilte ved mindre afvigelser fra godkendt prøve eller aftalt specifikation.

Pkt. 7.3 Bestilleren er ansvarlig for straks at reklamere over en mangelfuld leverance. Undlades reklamation eller reklamerer bestilleren for sent, mister bestilleren adgangen til at gøre manglen gældende. Basis-Tryk & Skilte er berettiget til at afhjælpe en mangel, såfremt dette kan ske inden for rimelig tid.

Pkt. 7.4 Basis-Tryk & Skilte hæfter ikke for fejl eller mangler, der kan henføres til, at bestilleren selv tilvejebringer papir eller andet til leverancen.

Pkt. 7.5 Basis-Tryk & Skilte er uden ansvar for fejlplacering af klæbede eller indlagte elementer, såfremt bestilleren ikke skriftligt har givet leverandøren nøjagtig instruktion om disses placering.

Pkt. 7.6 Basis-Tryk & Skilte giver ingen garanti for manglende eller dublerede numre ved leverancer indeholdende nummererede arbejder. Ved leverancer indeholdende arbejder, som er nummererede ved modtagelsen, beregnes eventuelle rettelser af numre ekstra.

§ 8 Erstatningsansvar

Ansvar

Pkt. 8.1 Basis-Tryk & Skilte og bestilleren er erstatningsansvarlige for egne handlinger og undladelser efter dansk rets almindelige erstatningsregler.

Pkt. 8.2 Uanset eventuelle modstridende vilkår i aftalegrundlaget er Basis-Tryk & Skilte ikke ansvarlig over for bestilleren for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for leverandørens kontrol, og som leverandøren ikke kunne forudse ved aftalens indgåelse, fx usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder.

Produktansvar

Pkt. 8.3 For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler om produktansvar.

Pkt. 8.4 I det omfang, intet andet fremgår af ufravigelige retsregler, og Basis-Tryk & Skilte ikke handler groft uagtsomt, er Basis-Tryk & Skilte ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab, som kan henføres til produktansvarsskade.

Pkt. 8.5 Bestilleren skal holde Basis-Tryk & Skilte skadesløs i den udstrækning, Basis-Tryk & Skilte pålægges ansvar over for tredjemand for sådan skade og sådant tab, som Basis-Tryk & Skilte efter pkt. 8.3-8.4 ikke er ansvarlig for over for bestilleren.

Tredjemands rettigheder

Pkt. 8.6 Basis-Tryk & Skilte har intet ansvar for bestillerens manglende hjemmel til reproduktion, mangfoldiggørelse eller udgivelse af hhv. skrift, billeder, tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker, andre forretningskendetegn og øvrigt vareudstyr, herunder formgivning eller andet, der kan være underkastet tredjemands rettigheder.

Pkt. 8.7 Hvis Basis-Tryk & Skilte er erstatningsansvarlig over for tredjemand som følge af bestillerens manglende hjemmel til erhvervsmæssig udnyttelse af tredjemands rettigheder, forpligtes bestilleren til at holde Basis-Tryk & Skilte skadesløs herfor.

Tillægsbetingelser for bogbinderiarbejde

Pkt. 8.8 Basis-Tryk & Skilte betaler ikke dekort eller erstatning for eventuelt manglende eksemplarer forårsaget af utilstrækkelig levering af indstillingsark til Basis-Tryk & Skilte.

Følgende procentsatser angives til vejledning om tilstrækkelige indstillingsark:

– Oplag over 1.000 eksemplarer …………. 8,0 %

– Oplag over 2.000 eksemplarer …………. 7,0 %

– Oplag over 5.000 eksemplarer …………. 5,0 %

– Oplag over 10.000 eksemplarer ……….. 4,0 %

– Oplag over 20.000 eksemplarer ……….. 3,5 %

Ved beregning af indstillingsark skal der desuden tages hensyn til papirkvaliteten, trykkets beskaffenhed, om arbejdet udføres som håndarbejde eller på maskine, samt hvor mange discipliner tryksagen skal gennemgå, hvilke forhold alle kan medføre, at der må leveres yderligere indstillingsark end forudsat. Ved dellevering skal der beregnes en højere spildprocent.

Pkt. 8.9 Basis-Tryk & Skilte er ikke forpligtet til at kontrollere det modtagne oplag med hensyn til mængde og beskaffenhed.

Pkt. 8.10 Basis-Tryk & Skilte er berettiget til som fuldgod levering at levere oplag, som indeholder defekte eksemplarer med indtil en halv procent af oplaget.

Pkt. 8.11 I tilfælde hvor Basis-Tryk & Skilte har påtaget sig leveringen af færdiggjorte varer til bestillerens kunder, er leverandøren ikke ansvarlig for eventuelle fejlekspeditioner. Bestilleren må desuden selv kontrollere, at leveringsoplysninger mv. opgives korrekt til Basis-Tryk & Skilte.

Tillægsbetingelser for reproydelser

Pkt. 8.12 Bestillerens kvalitetskontrol overtager det fulde ansvar fra trykningens påbegyndelse. Ved fejl i trykforme, herunder trykplader, film, filer mv., er Basis-Tryk & Skilte ikke erstatningsansvarlig for deraf følgende tab, men er alene pligtig til at levere nye, rettede trykforme.

§ 9 Underleverandører

Pkt. 9.1 Basis-Tryk & Skilte er berettiget til helt eller delvis at lade arbejde udføre hos underleverandører.

§ 10 Periodiske skrifter/vedvarende kontraktarbejde

Pkt. 10.1 Hvis der med bestilleren af periodiske skrifter/vedvarende kontrakter ikke er truffet anden aftale, gælder en opsigelsesfrist på 3 måneder.

§ 11 Lovvalg og værneting

Pkt. 11.1 Dansk lovgivning finder anvendelse på nærværende aftale i det omfang, retstilstanden ikke er fastlagt i aftalens tekst eller i nærværende salgs- og leveringsbetingelser.

Pkt. 11.2 En eventuel tvist vedrørende aftalens fortolkning eller vilkårenes opfyldelse og håndhævelse kan alene indbringes for danske domstole i overensstemmelse med danske værnetingsregler.